Δικαίωμα υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει για πελάτες που ενεργούν ως ιδιώτες, ενώ δεν ισχύει για πελάτες που ενεργούν επαγγελματικά.

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση χωρίς αιτιολογία εντός δεκατεσσάρων ημερών.
Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένας τρίτος υποδειχθείς από εσάς και διάφορος του μεταφορέα, απέκτησε την κατοχή των αγαθών.
Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε αποστέλλοντας είτε μέσω

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Fax: +49 2452 962-92450
είτε μέσω Email: online-gr@trotec.com
μία έγγραφη και σαφή δήλωσή σας (π.χ. μια επιστολή μέσω ταχυδρομείου, Fax ή Email) σχετικά με την απόφασή σας, να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς αυτό ωστόσο να είναι υποχρεωτικό.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την ειδοποίηση για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης:

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για συμβάσεις παράδοσης αγαθών, τα οποία δεν είναι προκατασκευασμένα και κατασκευάστηκαν βάσει της ατομικής επιλογής ή απόφασης του καταναλωτή ή τα οποία είναι σαφώς εξατομικευμένα σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες του καταναλωτή, καθώς και για συμβάσεις παράδοσης σφραγισμένων αγαθών που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προσωπικής υγιεινής και υγείας, εάν έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

Συνέπειες υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, οφείλουμε να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που προκύπτουν λόγω της επιλογής σας για άλλον τρόπο παράδοσης, διαφορετικό από τον οικονομικότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε ειδοποίηση για την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση. Για την επιστροφή αυτών των χρημάτων, θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε κατά την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνήθηκε ρητά κάτι διαφορετικό μαζί σας, και σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για την επιστροφή αυτή. Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρι να παραλάβουμε τα αγαθά ή μέχρι να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την επιστροφή των αγαθών, ανάλογα με το τι θα συμβεί νωρίτερα.

Αγαθά που αποστέλλονται ταχυδρομικώς

Πρέπει να επιστρέψετε ή να παραδώσετε τα αγαθά χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση στο τμήμα επιστροφών της 

TROTEC GmbH
, Retourenabteilung TOR 42
, στην οδό Konrad-Zuse-Str. 1a
52477 Alsdorf,

Γερμανία. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε τα αγαθά πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών. Το άμεσο κόστος της επιστροφής των αγαθών επιβαρύνει εσάς.

Αγαθά που δεν αποστέλλονται ταχυδρομικώς

Εμείς θα παραλάβουμε τα αγαθά. Το άμεσο κόστος της επιστροφής των αγαθών ύψους 79,00 EUR επιβαρύνει εσάς.

Εσείς φέρετε την ευθύνη για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών που προκύπτει μόνο από τη μη απαραίτητη χρήση των αγαθών, πλην της αναγκαίας χρήσης για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Λήξη δικαιώματος υπαναχώρησης